Якість освіти

Сайт: Портал навчальних ресурсів Харківського торговельно-економічного фахового коледжу ДТЕУ
Курс: Портал навчальних ресурсів Харківського торговельно-економічного фахового коледжу ДТЕУ
Книга: Якість освіти
Надруковано:
Дата: понеділок 15 липня 2024 11:21 AM

Стандарти освітиСтандарти фахової передвищої освіти

Стандарти вищої освіти (бакалавр)

051 Економіка

051 Економіка

071 Облік і оподаткування

071 Облік і оподаткування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

073 Менеджмент

073 Менеджмент

075 Маркетинг

075 Маркетинг

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

181 Харчові технології

181 Харчові технології

241 Готельно-ресторанна справа

241 Готельно-ресторанна справа

242 Туризм

242 Туризм


Про внесення змін до деяких стандартів вищої освіти
: наказ Міністерства освіти і науки України від 13 січня 2022 р. № 26

Про внесення змін до деяких стандартів вищої освіти : наказ Міністерства освіти і науки України від 28 травня 2021 р. № 593

Щодо застосування норм стандартів вищої освіти : лист Міністерства освіти і науки від 19 жовтня 2020 р. № 1/9-587

Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти : наказ МОНУ від 01.06.2017 р. № 600 (у редакції наказу МОНУ від 30.04.2020 р. № 584)

Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів фахової передвищої освіти : наказ Міністерства освіти і науки України від 13 липня 2020 року № 918

Розроблення освітньо-професійних програм

Внутрішні нормативні документи

Положення про розроблення та реалізацію освітньо-професійних програм

Положення про гаранта освітньо-професійної програми

Положення про стейкголдерів освітньо-професійних програм


Зовнішні нормативні документи

Національна рамка кваліфікацій : постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1341

Щодо надання роз'яснень стосовно освітніх програм : лист Міністерства освіти і науки України від 05.06.2018 р. № 1/9-377

Зразок освітньої програми : лист Міністерства освіти і науки України від 28.04.2017 р. № 1/9-239

ТЮНІНГ. Методичні рекомендації для розроблення профілів ступеневих програм, включаючи програмні компетентності та програмні результати навчання (версія 2016)

Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG) (версія 2015 р.)

Рекомендації щодо застосування критеріїв оцінювання якості освітньої програми : НАЗЯВО від 17.11.2020 р.

Компетентнісний підхід у побудові освітніх програм : презентація Ю.Рашкевича

Принципи та технологія укладання освітніх програм: від стандарту до вимірюваної якості : позиція Erasmus+ (березень 2020) 

Принципи та технологія розроблення ОП: від стандарту до вимірювання якості : презентація С. Калашнікової, Ж. Таланової (10.03.2020 р.)

Національний освітньо-науковий глосарій. - Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2018. - 524 с.

Європейська кредитно-трансферно-накопичувальна система: довідник користувача / під ред. Ю. М. Рашкевича та Ж. В. Таланової. - Львів : Львівська політехніка, 2015. - 106 с.

Національний освітній глосарій: вища освіта / за ред. В. Г. Кременя. – Київ : Плеяди, 2014. – 100 с. 

Моніторинг якості освіти

Внутрішні нормативні документи

Положення про опитування здобувачів фахової передвищої / вищої освіти і випускників

Положення про опитування роботодавців


Внутрішні моніторингові дослідження якості освіти


Опитування здобувачів освіти

Актуальні питання організації освітнього процесу

Оцінювання студентами рівня викладання навчальних дисциплін

Опитування здобувачів освіти щодо проявів корупції у Коледжі


Опитування роботодавців


Опитування викладачів


Опитування випускників
Зовнішній моніторинг якості освіти

Деякі питання акредитації освітньо-професійних програм фахової передвищої освіти в умовах воєнного стану : постанова Кабінету Міністрів України від 21 березня 2022 р. № 338

Про особливості акредитації освітніх програм, за якими здійснюють підготовку здобувачі вищої освіти, в умовах воєнного стану : постанова Кабінету Міністрів України від 16 березня 2022 р. № 295

Акредитаційний порадник у сфері фахової передвищої освіти

Рекомендації щодо застосування критеріїв оцінювання якості освітньої програми : затверджено Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти 17 листопада 2020 року

Академічна доброчесність

Внутрішні нормативні документи

Положення про дотримання академічної доброчесності педагогічними працівниками та здобувачами освіти


Зовнішні нормативні документи

Про освіту : Закон України від 5 вересня 2017 року № 2145-VIII

Про вищу освіту : Закон України від 01 липня 2014 року № 1556-VII

Про фахову передвищу освіту : Закон Україн від 06 червня 2019 р. № 2745-VIII

Запобігання окремих проблем і помилок  у практиках забезпечення академічної доброчесності : лист Міністерства  освіти і науки України від 20 травня 2020 р. № 1/9-263 

Рекомендації для закладів вищої освіти щодо розробки та впровадження університетської системи забезпечення академічної доброчесності, затверджені рішенням Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 29 жовтня 2019 року (протокол № 11)

Щодо рекомендацій з академічної доброчесності для закладів вищої освіти : лист Міністерства освіти і науки України від 23.10.2018 р. № 1/9-650

Методичні рекомендації для закладів вищої освіти з підтримки принципів академічної доброчесності / Проект сприяння академічній доброчесності в Україні (Srtengthening Academic Integrity in Ukraine Project – SAIUP), 2019

Проект сприяння академічній доброчесності в Україні (Srtengthening Academic Integrity in Ukraine Project – SAIUP)

Creative Commons

Діловодство, форми документів


Внутрішні нормативні документи

Інструкція з діловодства у Державному торговельно-економічному університеті

Шаблони документів, які створюються під час освітньої діяльності

Телефонний довідник КНТЕУ (з 01.11.2019 р.)

Зміни до телефонного довідника КНТЕУ


Зовнішні нормативні документи

Перелік типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів: наказ Міністерства юстиції України від 12.04.2012 р. № 578/5

Про затвердження Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях : наказ Міністерства юстиції України від 18.06.2015 р. № 1000/5

Вимоги до написання найменування юридичної особи, її відокремленого підрозділу, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, крім організації профспілки : наказ Міністерства юстиції України від 05.03.2012 р. № 368/5

Транслітерація українських прізвищ та імен