Розроблення освітньо-професійних програм

Внутрішні нормативні документи

Положення про розроблення та реалізацію освітньо-професійних програм

Положення про гаранта освітньо-професійної програми

Положення про стейкголдерів освітньо-професійних програм


Зовнішні нормативні документи

Національна рамка кваліфікацій : постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1341

Щодо надання роз'яснень стосовно освітніх програм : лист Міністерства освіти і науки України від 05.06.2018 р. № 1/9-377

Зразок освітньої програми : лист Міністерства освіти і науки України від 28.04.2017 р. № 1/9-239

ТЮНІНГ. Методичні рекомендації для розроблення профілів ступеневих програм, включаючи програмні компетентності та програмні результати навчання (версія 2016)

Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG) (версія 2015 р.)

Рекомендації щодо застосування критеріїв оцінювання якості освітньої програми : НАЗЯВО від 17.11.2020 р.

Компетентнісний підхід у побудові освітніх програм : презентація Ю.Рашкевича

Принципи та технологія укладання освітніх програм: від стандарту до вимірюваної якості : позиція Erasmus+ (березень 2020) 

Принципи та технологія розроблення ОП: від стандарту до вимірювання якості : презентація С. Калашнікової, Ж. Таланової (10.03.2020 р.)

Національний освітньо-науковий глосарій. - Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2018. - 524 с.

Європейська кредитно-трансферно-накопичувальна система: довідник користувача / під ред. Ю. М. Рашкевича та Ж. В. Таланової. - Львів : Львівська політехніка, 2015. - 106 с.

Національний освітній глосарій: вища освіта / за ред. В. Г. Кременя. – Київ : Плеяди, 2014. – 100 с.